Privacy
Het CVM verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt er verstaan ‘gegevens aan de hand waarvan een individu kan worden gedefinieerd’.

De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Gent.

Het CVM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door het Jessa Ziekenhuis op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

De volledige inhoud die op deze website wordt getoond is, tenzij expliciet anders vermeld, eigendom van het CVM en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van het Jessa Ziekenhuis voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het CVM info@jessazh.be.

Beweringen en opinies, zoals die tot uiting komen in artikels en mededelingen op de website van het CVM, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder, of het CVM in het algemeen.

De website bevat ook links of verwijzingen naar andere websites die louter geplaatst zijn voor het comfort van de gebruikers van deze website. Het CVM draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert.

Het CVM heeft te allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

Alle aangeboden informatie is louter indicatief en niet afgestemd op individuele personen en kan niet als diagnose, therapie of advies dienen. Indien u medisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde arts die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Het CVM (Centre Vasculaire Mouscron) kan echter niets verklaren, waarborgen of garanderen inzake de nauwkeurigheid, de geldigheid of de volledigheid van de verstrekte informatie. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen.

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeldt.

Gebruiksvoorwaarden

Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.

Het CVM verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken.

Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden.

U beschikt over een recht van inzage met betrekking tot uw persoonsgegevens die opgenomen zijn in onze gegevensbestanden en, indien nodig, kan u vragen om verbetering van de informatie info@jessazh.be.

Avis de non-responsabilité

L’accès à ce site web et son utilisation sont soumis à l’acceptation préalable de cette clause de non-responsabilité. En visitant ce site web ou en utilisant les informations qu’il contient, vous acceptez automatiquement les conditions générales énoncées ci-dessous.

Les informations figurant sur ce site web ont été compilées avec le plus grand soin et sont tenues aussi à jour que possible. Cependant, le CVM (Centre Vasculaire Mouscron) ne peut déclarer, garantir ou assurer l’exactitude, la validité ou l’exhaustivité des informations fournies. Les visiteurs ne peuvent tirer aucun droit des publications ou des informations figurant sur ce site web.

Toutes les informations fournies sont purement indicatives et non adaptées à des personnes individuelles et ne peuvent servir de diagnostic, de thérapie ou de conseil. Si vous avez besoin d’un avis médical, vous devez contacter un médecin qualifié qui vous conseillera en fonction de votre situation personnelle.

Le CVM se réserve le droit de modifier ou de supprimer les informations contenues dans ce site Web à tout moment et sans préavis.

Le site web contient également des liens ou des références à d’autres sites web qui ne sont placés que pour le confort des utilisateurs de ce site. Le CVM n’assume aucune responsabilité quant au contenu de ces liens ou des sites liés et ne peut donc être tenu responsable de tout dommage découlant de ce contenu.

Les déclarations et les opinions, telles qu’exprimées dans les articles et les annonces sur ce site, sont celles de l’auteur ou des auteurs et pas (nécessairement) celles de la rédaction, de l’administrateur du site ou du CVM en général.

Tout le contenu affiché sur ce site Web est, sauf indication contraire explicite, la propriété du CVM et est protégé par des droits d’auteur, des marques de commerce ou d’autres droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation, reproduction, distribution, vente, publication, modification ou adaptation de l’information ou de la propriété du CVM à des fins autres que personnelles, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, est strictement interdite sans le consentement écrit préalable du CVM (we need an email address here – which one do we use?) info@jessazh.be.

Le CVM décline toute responsabilité pour tout dommage causé directement ou indirectement par l’utilisation ou l’impossibilité d’utiliser les informations publiées par le CVM sur ce site internet, ou le matériel, les informations, les évaluations ou les recommandations qui y sont inclus.

L’ensemble du contenu de ce site web est régi par le droit belge. Tout litige concernant l’ensemble du contenu de ce site web ou son utilisation relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Gent.

Vie privée
Le CVM ne recueille pas de renseignements personnels par le biais de ce site Web, à moins que vous ne les fournissiez volontairement. Les informations personnelles sont définies comme des “informations qui peuvent être utilisées pour définir un individu”.

Lors de la navigation sur notre site web, certaines informations peuvent être collectées de manière passive, c’est-à-dire sans que vous ne fournissiez activement d’informations, au moyen de divers outils tels que les adresses IP, les cookies, les balises Internet et les données de parcours. Ces informations ne sont utilisées que pour étayer des décisions techniques et des traitements statistiques, mais jamais pour identifier des personnes.

Le CVM collecte et traite les données personnelles exclusivement pour fournir les services ou les informations que vous avez demandés.

Vos données sont strictement personnelles et ne seront pas vendues ou transmises à des tiers.

Vous avez le droit de consulter vos informations personnelles incluses dans nos fichiers et, si nécessaire, vous pouvez demander d’améliorer les informations info@jessazh.be. (email address?)